آرامشی که در تلاوت قرآن نهفته است را جایی دیگر می‌شود ملاحظه کرد؟؟؟

تنها با یاد خداست که دلها آرام می گیرد

سوال پرسیده شده
0