آیا شیرین ولذت بخش نیست که کودکان قرآن خواندن بلد باشند؟

قرآن خواندن برای کودکان تجربه ای شیرین است

ارسال نظر جدید

خیلی لذت بخش است

بله خیلی خیلی

نیکوتر از این کار هم مگر داریم

نظر اضافه کنید
0