آیا لازم هست در هر مسابقه پاداشی باشد؟

بخاطر تلاوت قرآن که در دوران خدمت سربازی داشتم به مسابقه ی اذان هم دعوت شدم و برنده شدم . برایم به همین جهت یک اطوی برقی پاداش دادند.

سوال پاسخ داده شده
0