آیا میدانید هدف از برگزاری جلسات قرآن خانگی چیست ؟

  1. هدف مانوس شدن  خانواده و بالاخص فرزندان با قرآن کریم میباشد
سوال پاسخ داده شده
0