اثر سوره قدر در زندگی؟

سوره قدر چه تاثیری بر ما می گذارد؟
وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0