اطعام ایتام با هزینه پذیرایی جلسه خانگی در ایام ماه مبارک

یکی از مسئولین جلسات خانگی تعریف میکرد که سالهای قبل جلسه خانگی قرآن را بعد از افطار برگزار میکرده اند، اما امسال تصمیم بر این شده که جلسه قبل از افطار باشد و با هزینه ای که قبلا صرف پذیرایی اعضای جلسه میشده برای ایتام غذا تهیه شود.

سوال پرسیده شده
0