ایا خواندن قصه های قرآنی برای کودکان زیبا نیست؟

شب ها موقع خواب برای بچه ها از قصه های قرانی بگیم به زبان کودکانه بگیم که متوجه بشن

سوال پاسخ داده شده
0