برای تشویق بقیه اعضا خانواده،وبردن ثواب آن،هرشب یکی از اعضا سوره قدر را سرسفره قرائت می کنه

برای بردن ثواب بقیه اعضا اینکار را کردم

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0