برای تقویت مربیان جلسات مسجد محور کار باید کرد؟

لازم است هر مسجد حداقل یک مربی خواهر و یک مربی برادر داشته باشد

سوال پاسخ داده شده
0