برای چه در ماه رمضان سوره ی قدر یخوانیم؟

برای چه در ماه رمضان سوره ی قدر بخوانیم؟

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0