بهترینتجربه قرانی همزمانی دوبهار،قران وطبیعت است.

من امسال هم درمسجد محل جزخوانی ،تدریس روخوانی وروانخوانی به همراه مختصر تفسیر دارم.
امسال مقارن شدن بهار قران وبهار طبیعت حال و هوای کلاسم را بهتر کرده است.
تصمیم گرفتم به شاگردانم قلمه ی ،ریشه زده ی از گل بدهم تا خود درگلدان کاشته شاهد رشد ان باشند.ودر ضمن با دیدن ان به یادمن وکلاس هم بوده ومرتب حضور داشته باشند.
هربار هرکدام باشوق از رشد گیاه وزیبایی ان تعریف می کردند.من بیشتر ازاین کارم راضی می شدم.
خوب است برای ایجاد صممیت گاهی,طرفین به همدیگر هدیه بدهند وچه هدیه ای دوست داشتنی تر ازیک موجود زنده که هر روز شاهد رویش ان هستی.
«بهار دربهارتان مبارک.»

سوال پرسیده شده
0