تاثیرجلسات قرآن خانگی در زندگی من چگونه بوده است ؟؟؟

تقریبا قریب به ۲۰سال است که تجربه های شیرین و پراز خاطره حلسات قرآن خانگی و مسجدی را درزندگی خود بزیبایی هرچه تمااام تجربه نمودم فقط این راازصمیم قلبم بگویم .ماحصل این تجربیات و چالشهای بوجودآمده به یک مسیر ختم شد وآن صراط مستقیم بود”راهی بس نورانی آرامش برای رسیدن به اهداف عالی و ماندگار ..بسیار بسیار اندوخته ها وتجربیات ارزشمندی کسب نمودم وبا قرآن نورانی مانوس واین کتاب آسمانی عظیم الشان راههای سخت وطاقت فرسای مسیر زندگیم رابرمن هموارنمود .واین اتفاقات درمسیر زندگیم را .فقط خدا می داندوبس …تقبل الله منکم ومن اعمالکم🙏🙏🙏

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0