تاثیر جلسات ختم قران در زندگی چه بوده است؟

  1. انقدر در همه لحظات قران به یاری ما شتافته است
ارسال نظر جدید

یار وباور ما در تمامی،مراحل زندگی است

نظر اضافه کنید
0