تجربه خواندن قرآن هنگام افطاار

خواندن سوره قدر یا هرسوره کرچک دیگرقرآن سر سفره افطار حس خیلی بوبی دارد به شکلی که حضور خدا را در کنارتون بیشتر حس میکنید

امتحان کنید حتما متوجه میشید

سوال پاسخ داده شده

اصلاح میکنم: حس خوبی دارد
اشکال تایپی شده بود

نظر اضافه کنید
0