تجربه نگاری

با سلام و قبولی طاعات و عبادات  ما امسال برنامه جوشن کبیر را در گروه گذاشتیم وبه هر نفر ده بند از جوشن کبیر دادیم ودر کنار آن تفسیر وتدبر یک بند می گذاریم تا دهم ماه مبارک 40بار ختم جوشن کبیر داشته آیم ویک ختم قرآن مجازی برای کسانی که بنا به دلایلی در ختم قرآن حضوری نمی توانند شرکت کنند برگزار کردیم

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0