ثبت تجربه شیرین

قرائت سوره مبارکه قدر واقعاً برکت خاصی به سفره افطاری خانواده ما داد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0