ثواب سوره قدر

ثواب خواندن سوره قدر به هنگام افطار تا چه اندازه می باشد؟

سوال پاسخ داده شده
0