0 دیدگاه

جذب نوجوانان و جوانان در مساجد

با ایجاد برنامه های شاد و مفرح و همچنین برنامه های عبادی و معنوی و ایجاد مهارت و کار و سپردن آن به نوجوانان 

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0