جذب پسر بچه شیطون و غیر راغب در کلاس آموزشی.

من در جلساتی که داشتم، جلسات خوشنویسی برای بچه ها بود. یکی از شاگردان، یه پسر بچه شیطون بود، که به اجبار مادر در این جلسات شرکت میکرد، و برام مهم بود که چه راهکاری داشته باشم، که این پسر بچه شیطون رو جذب کلاس کنم.

سوال پرسیده شده
0