جذب کودکان به قران

با بیان معانی قابل فهم کودک یا داستان قرآنی متناسب کودکان میشه کودکان را بیشتر به قرآن علاقه مند کرد

سوال پاسخ داده شده
0