جلسه قبل یک نوجوان یاجوان یک نکته برای جلسه بعدآماده کند

درهرجلسه بعدقرائت وکلاس یکی ازداوطلبین ویاانتخابی برای جلسه نکته های تربیتی آموزشی ویاهرموضوعی ازهمان جلسه آماده کننداین مشارکت باعث جذب وجذابیت میشود

سوال پرسیده شده
0