جلسه قرآنی شما در چه ساعتی برگزار میگردد؟

من به همراه خانواده دقیقا قبل از خواب سوره های کوچک قران را همخوانی می کنم . با این کار هم آرامش قبل از خواب احساس می کنم و هم سوره ها را به مرور یاد می گیرم.

سوال پاسخ داده شده
0