0 دیدگاه

جلسه قرآن نوجوانان

سلان و نور

فضایی صمیمی برای گپ و گفت نوجوانان قبل یا بعد از جلسات قرآن فراهم شود، در کنار جلسات قرآن کلاس نویسندگی بر اساس مفاهیم قرآن توسط نویسندگان متخصص برگزار شود.

چالش ها و ماجراهای داستانی بر اساس آموزه ها و داستان های قرآنی برگزار شود.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0