جلسه قرآن چگونه باشد؟

تمرکز بیشتر ما در جلسات قرآنی بیشتر بر تدبر و فهم آیه و‌ درک نکاتی برای زندگی بهتر باشه. و فقط روخوانی و حفظ تنها نباشه.

سوال پاسخ داده شده
0