حداقل تعداد افراد در جلسه.

با سلام حداقل تعداد شرکت کننده در محفل قرانی چند نفر باید باشد؟

سوال پاسخ داده شده
0