حفظ سوره قدر در حرم حضرت معصومه

خانوادگی به حرم بی بی مشرف شدیم. دختر کوچولومون با کمک پدر و مادرش تونست سوره قدر رو حفظ کنه و از یکی از خادما هدیه کوچولو گرفت.

سوال پاسخ داده شده
0