خواندن سوره قدر سر افطار معنویت و نشاط معنوی خاصی به انسان می ده

نشاط سفره افطار با خواندن سوره قدر چند برابر میشه هم برکت سفره و رزق و روزی را زیاد می کنه

سوال پرسیده شده
0