خواندن سوره ی قدر

یک نفر سوره قدر را با صوت دلنشین و زیبایش تلاوت کند و بفرستد

سوال پرسیده شده
0