خواندن قرآن واقعا به انسان آرامش می‌دهد و انسان را از گناه باز میدارد واقعا نور است

خواندن قرآن باعث آرامش انسان است و باعث میشود زندگی انسان در راه درست پیش برده شود

سوال پرسیده شده
0