خواندن مشاعره ای آیات قرآن

آیا میشود آیات قرآن را به صورت مشاعره ای برگزار کرد؟

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0