رفتن ب جلسه قران تو مساجد یا جلسه های خانوادگی

سلام

من ک تو جلسه قران شرکت میکنم بچه هامم میبرم هم با محیط قرانی اشنا شوند هم روی قلب و روح بچهام اثر بزارد

ارسال نظر جدید

بله تا جایی که وقت اجازه بدهد شرکت می کنم ود مدرسه هم برای دانش آموزان جلسات قرآنی،می،گذارم

نظر اضافه کنید
0