زیارت امام حسین علیه السللم عشق است

هر سال لحظه تحویل سال حرم اربابم حسین علیه السلام بودم و لحظات قرایت قران قبل اذان چقدر انجا دلنشین بود

سوال پاسخ داده شده
0