عدم تمایل به شرکت در جلسه قران

جلسه قرآن خانوادگی مرحوم پدر خانومم برگزار می‌کرد هفته‌ای یک روز ولی با ورود کرونا جلسه تعطیل شده و جلسه خانگی تعطیل شد

لذا سوالی این است با توجه به اینکه هفته‌ای چند بار خونه هم میرسیم ولی کسی به جلسه قرآن تمایلی نشان نمیدهد

سوال پرسیده شده
0