علت تاکید سوره قدر در ماه رمضان چیست؟

خواندن سوره قدر

ارسال نظر جدید

زیرا در ماه رمضان نازل شده است

نظر اضافه کنید
0