قرائت دسته جمعی سوره ی قدر کودکان سرسفره ی افطار

جمع خوانی سوره ی قدر توسط کودکان اقوام سرسفره ی افطار  استان مرکزی شهر اراک

سوال پاسخ داده شده
0