قران درسنین کودکی

اشتیاق دانش آموزان وکودکان درازسنین پایه بسیارزیادوسگفت آوراست وهمین عامل باعث میشودتادرتمام ابعادقرانی به انهاتوجه نموده وضمن آموزش‌های لازم آموزه‌های دینی واسلامی رافراگیرند

سوال پاسخ داده شده
0