قران روی بچه ها چطور اثر میگذارد ؟

همیشه نوزاد و بچه هام رو با خودم با جلسه قرآن میبرم 

صبحی دیر شده بود مجبور شدم تخم مرغ نیمرو کنم و با بشقاب برای صبحونه بچه ها با خودم به جلسه بردم وقتی رسیدم از خودم خنده ام گرفت که چرا لقمه نکردم

سوال پرسیده شده
0