مسولیت اجتماعی

مسولیت اجتماعی و محتوای آن بسیار مهم است خواهشاً روی این موضوع با توجه به آیات قرآن کریم اجرایی شود

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0