معلم دانش آموزان را تشویق کند به حفظ آیات قرآن

بعنوان دبیر به دانش آموزان گفتم به ازای حفظ آیه الکرسی نمره تشویقی براتون ثبت میکنم

نظر ویرایش شده
0