منزل ما تغییر کرده و ما به محل دیگری رفتیم امکان برگزاری جلسه ندارم

مدتی است جابجا شدیم در منزل جدید همسایه ها از جلسه استقبال نمیکنند

سوال پرسیده شده
0