منزل ما خیلی ساده است امکان برگزاری جلسه ندارم

منزل ما خیلی سادست، دخترم میگه جلسه نگیریم، دخترهای همسایه که دوستش هستند، میان خونه، خجالت میکشه

سوال پرسیده شده
0