میپرسندآیااین جلسات هزینه برهست وفضای خاصی میطلبد

برایشان توضیح دادم که چگونه درفضای ۱۲متری ازمنزل ۵۵متری خودم جلسه صمیمی نوجوانان را راه اندازی کردم وآنقدرمشتاق به جلسات شده اندکه روزشماری میکنند آخرهفته شود ودرجلسه شرکت کنند.پذیرایی ساده چای باخرما یا شیر وکیک و…و این که مهم دور هم بودن به بهانه ی نورتلاوت قرآن است.

ارسال نظر جدید

سلام اصلانه هزینه ای میخوادونه امکانات خاص دریک جای کوچک هم میشه دورهم جمع شدوازبهارقران لذت بردهم اینکه نوعی مشارکت فکری هم دربرداردبنده چندین سالتجربه اینکاررادشته ام

نظر اضافه کنید
0