نداشتن فضا برای برگزاری جلسه

گروهی که قبلا جلسه خانگی داشتند، بخاطر مساعد نبودن شرایط اعضای جلسه برای برگزاری در منازل خود، جلسه شان را در مسجد محله برگزار میکرده اند اما بعد از مدتی خادم مسجد کلید را از مسئول جلسه پس گرفته و دیگر نتوانسته اند جلسه را برگزار کنند و کلا از این فیض محروم شده اند.

سوال پرسیده شده
0