وضو گرفتن برای حضور در کلاس

وضو گرفتن برای حضور در کلاس.دانش‏آموزان را برای شرکت در کلاس، به وضو گرفتن تشویق می‏کردم.البته داشتن طهارت هنگام دست زدن به کلمات و آیات و غیره توصیه می‏شد، ولی معمولا الزام و اجباری در کار نبود.البته معمولا قریب به اتفاق دانش‏آموزان با وضو در کلاس قرآن حاضر می‏شدند.

سوال پرسیده شده
0