پیشنهادجلسات قرانی

بهتر است در هر یک از مساجد محلی جلسه هفتگی آموزش قران برگزار شود

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0