چرا انس با قرآن در بین. خانواده ها کم شدهاست؟

در بین خانواده‌ها خواندن قرآن کم شده و به جای آن فضای مجازی همه اوقات آنها را میگیرد

نظر ویرایش شده
0