چه کار انجام بدیم جلسات متنوع باشن براي جذب نوجوانان

برای اینکه کاری انجام بدیم مثل : اردوهای زیارتی که نوجوانان برای یادگیری و حفظ قرآن تشویق بشن 

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0