چه کار کنیم جلسات قرآن گسترده تر وپر بارتر برگزار شود؟

با تشکیل کارگروهای قرآنی و هدایای تشویقی و برجسته کردن موضوعات داستانی وقصه های قرانی 

ارسال نظر جدید

…..برای بچه ها در سنین متفاوت.

نظر اضافه کنید
0