0 دیدگاه

چکارکنیم که با قرائت قرآن کریم همزمان با ثقل اصغر هم ارتباط داشته باشیم؟

ارتباط ثقل اکبر و ثقل اصغر

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0