0 دیدگاه

چگونه دانش آموزان را به قرائت قرآن تشویق کردم

در ایام کرونا برای حضور و غیاب صبحگاه مجازی برگزار می کردیم

روز قبل یک سوره قرآن با ویس می فرستادم

صبح روز بعد بایستی این سدره را بخواند و صوت خود را ضبط کند و ارسال کند.

بعد ایام کرونا

صبحگاه در نماز خانه برگزار می گردید

یک سوره می خواندیم و کلیه دانش آموزان به ترتیب در بلندگو  می خواندند و هم یاد می گرفتند و هم حفظ می شدند.

چون یاد می گرفتند اعتماد به نفسشان هم خوب شده بود

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
1